انواع ویزای استرالیا

انواع ویزای استرالیا

استرالیا از جمله کشورهایی است که برای سفر یا مهاجرت به آن، به ویزا نیاز دارید. در اینجا به معرفی فهرست کاملی از انواع ویزاهای کشور استرالیا با استفاده از منابع جدید ومعتبر سال 2024 می پردازیم.

ویزاهای استرالیا هرکدام با یک کدطبقه بندی که عددی سه‌ رقمی میباشد مشخص می‌شوند. این ویزاها در کد‌های متعددی با توجه به منظوروهدف شما از سفر یامهاجرت دسته‌بندی می‌شوند؛ مانند ویزای گردشگری ،ویزای تجاری ،ویزای مهاجرت کاری، مهاجرت تحصیلی، سرمایه‌گذاری، پناهندگی و … .
در ادامه مطلب به معرفی این کدها میپردازیم.

ویزاهای توریستی یا گردشگری استرالیا

این ویزا برای سفرهای تفریحی،کاری کوتاه مدت ویا ترکیبی از این دو،دیدن خانواده ،توقف کوتاه وعبور ازاسترالیاو….صادرمیشود.داشتن دعوتنامه مرتبط با موضوع سفردر سرعت انجام مراحل صدور ویزا نقش بسزایی دارد.
 • ویزای 600 استرالیا (Visitor) توریستی یا گردشگری
 • ویزای 601 استرالیا (Electronic Travel Authority) ویزای مجوز الکترونیکی
 • ویزای 651 استرالیا (e Visitor)  ویزای گردشگری الکترونیکی
 • ویزای 417 استرالیا (Working Holiday visa)ویزای تعطیلات کاری
 • ویزای 462 استرالیا (Work and Holiday visa)ویزای کار وتعطیلات
 • ویزای 771 استرالیا (Transit visa)ویزای ترانزیت ،توقف کوتاه مدت وعبور از استرالیا
  برخی از این ویزاها مختص کشورهای خاصی است و ایرانیان فقط می‌توانند برای ویزای 600، یعنی ویزای توریستی و ویزای 771 درخواست دهند.

ویزاهای تحصیلی استرالیا

ویزاهای تحصیلی استرالیا برای مدت زمانی که شما در این کشور تحصیل می کنید، صادر می‌شوند. همچنین در میان انواع ویزاهای استرالیا برای تحصیل، مجوز ورود برای خانواده‌¬هایی که فرزندانشان در استرالیا مشغول به تحصیل هستند نیز وجود دارد.

 • ویزای 500 استرالیا (ویزای دانشجویی)
 • ویزای 590 استرالیا (ویزای گاردین یا ویزای همراه دانش‌آموزی)
 • ویزای 407 استرالیا (ویزای آموزشی)

ویزاهای شغلی ومهارتی استرالیا

بیشترین تنوع وتعداد ویزای استرالیا دراین بخش قراردارد 24 ویزا در بخش ویزاهای کاری و مهارتی استرالیا وجود دارد؛ که تعدادی از آن‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. بعضی از این ویزاها موقت و بعضی دائم هستند؛ به‌همین‌شکل بعضی از آن‌ها نیازمند اسپانسر یا پیشنهاد کاری بوده و با بعضی از آن‌ها هم می‌توان به‌صورت مستقل و بدون اسپانسر درخواست کرد.

 • ویزای 190 استرالیا (ویزای دائم مهارتی با اسپانسر ایالتی)
 • ویزای 189 استرالیا(ویزای دائم مهارتی مستقل)
 • ویزای 491 استرالیا(ویزای موقت مهارتی با اسپانسرایالتی وفامیلی)
 • ویزای 188 استرالیا(ویزای موقت سرمایه گذاری وتجاری)
 • ویزای 888استرالیا(ویزای دائم سرمایه گذاری و تجاری)
 • ویزای 476 استرالیا(ویزای موقت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خاص)
 • ویزای 858 استرالیا(ویزای اقامت دائم نخبگان ویژه درخواست ازداخل استرالیا)
 • ویزای 186 استرالیا(ویزای دائم کاری با اسپانسری کارفرما)
 • ویزای 891 استرالیا(ویزای دائم سرمایه گذاری برای دارندگان ویزای 162)
 • ویزای 494 استرالیا(ویزای موقت مهارتی منطقه‌ای با اسپانسری کارفرما)
 • ویزای 482استرالیا(ویزای موقت جبران نیروی کار ماهر با اسپانسری کارفرما)
 • ویزای 191 استرالیا(ویزای دائم مهارتی برای دارندگان ویزای 491)
 • ویزای 485 استرالیا(ویزای کار موقت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های استرالیا)
 • ویزای 892 استرالیا (ویزای صاحبان کسب و کار با اسپانسر ایالتی)
 • ویزای 893 استرالیا (ویزای سرمایه گذاری با اسپانسر ایالتی)
 • ویزای 408 استرالیا (ویزای فعالیت موقت)
 • ویزای 403 استرالیا (ویزای موقت کار (روابط بین الملل))
 • ویزای 400 استرالیا (ویزای موقت کار تخصصی)
 • ویزای 887 استرالیا (ویزای دائم کار منطقه‌ای برای دارندگان ویزای کار)
 • ویزای 890 استرالیا (ویزای اجازه کار برای صاحبان کسب و کار در استرالیا)
 • ویزای 132 استرالیا (ویزای دائم استعدادهای تجاری)
 • ویزای 124 استرالیا (ویزای استعدادهای درخشان ویژه درخواست از خارج استرالیا)

ویزاهای خانواده و ازدواج استرالیا

به‌وسیله ویزای خانوادگی استرالیا هر فردی که اقامت دائم این کشور را داشته باشد یا شهروند آنجا باشد، می‌تواند برای اعضای خانواده خود مجوز ورود بگیرد. هرچه نسبت خانوادگی نزدیکتر باشد، اخذ ویزا راحت‌تر است.

 

ویزای ازدواج نیز یکی دیگر از انواع ویزاهایی محسوب می‌شوند که با استفاده از آن می‌توان اقامت استرالیا را گرفت. البته شرط اصلی آن ازدواج ثبت شده و قابل اثبات با کسی است که اقامت دائم این کشور را دارد.

 • ویزای 102 استرالیا (ویزای فرزندخواندگی Adoption visa )
 • ویزای 114 استرالیا (ویزای بستگان سالخورده وابسته)
 • ویزای 838 استرالیا (ویزای بستگان سالخورده وابسته)
 • ویزای 804 استرالیا (ویزای والدین سالخورده)
 • ویزای 836 استرالیا (ویزای مراقب ویژه درخواست از داخل استرالیا)
 • ویزای 116 استرالیا (ویزای مراقب ویژه درخواست از خارج استرالیا)
 • ویزای 101 استرالیا (ویزای کودک ویژه درخواست از خارج استرالیا)
 • ویزای 802 استرالیا (ویزای کودک ویژه درخواست از داخل استرالیا)
 • ویزای 884 استرالیا (ویزای موقت والدین سالمند مشارکتی)
 • ویزای 864 استرالیا (ویزای دائم والدین سالمند مشارکتی)
 • ویزای 173 استرالیا (ویزای موقت والدین سالمند مشارکتی)
 • ویزای 143 استرالیا (ویزای دائم والدین سالمند مشارکتی)
 • ویزای 445 استرالیا (ویزای فرزند وابسته)
 • ویزای 461 استرالیا (ویزای روابط خانوادگی شهروند نیوزیلند)
 • ویزای 117 استرالیا (ویزای خویشاوند یتیم)
 • ویزای 837 استرالیا (ویزای خویشاوند یتیم)
 • ویزای 103 استرالیا (ویزای والدین)
 • ویزای 100 و 309 استرالیا (ویزای پاتنر و ازدواج)
 • ویزای 801 و 820 استرالیا (ویزای پاتنر و ازدواج)
 • ویزای 300 استرالیا (ویزای ازدواج)
 • ویزای 115 استرالیا (ویزای آخرین بازمانده)
 • ویزای 835 استرالیا (ویزای آخرین بازمانده)
 • ویزای 870 استرالیا (ویزای موقت والدین

ویزاهای پناهندگی و بشر دوستانه استرالیا

ویزاهای پناهندگی استرالیا در حالت کلی به دو دسته Off-shore و On-shore تقسیم‌بندی می‌شوند. ویزاهای Offshore ویزاهایی هستند که متفاضی از خارج از مرزهای استرالیا درخواست اخذ آن را صادر می‌کند و Onshore هم آن دسته هستند که باید در خاک استرالیا درخواست اخذ آن‌ها را بدهید. همچنین بعضی ویزاها در دسته پناهندگی و بعضی در دسته بشردوستانه قرار دارند.
 • ویزای 202 استرالیا ( ویزای بشر دوستانه (Global Special Humanitarian ))
 • ویزای 866 استرالیا(ویزای محافظت (Protection visa))
 • ویزاهای 200، 201، 203 و 204 استرالیا(ویزاهای پناهندگی (Refugee visas))
 • ویزای 785 استرالیا (Temporary Protection visa)
 • ویزای 790 استرالیا (Safe Haven Enterprise visa)

سایر ویزاهای استرالیا

این هاشامل ویزاهایی هستند که با اهداف خاصی صادر می‌شوند یا حین بررسی پرونده‌تان توسط دولت استرالیا، تا مشخص شدن تکلیف باید با آن‌ها در استرالیا بمانید.
 • ویزای 010 استرالیا (Bridging visa A – BVA)
 • ویزای 020 استرالیا (Bridging visa B – BVB)
 • ویزای 030 استرالیا (Bridging visa C – BVC)
 • ویزای 050 و 051 استرالیا (Bridging visa E – BVE)
 • ویزای 942 استرالیا (Crew Travel Authority visa)
 • ویزای 151 استرالیا (Former Resident visa)
 • ویزای 988 استرالیا (Maritime Crew visa)
 • ویزای 602 استرالیا (Medical Treatment visa)
 • ویزای 157 155 استرالیا (Resident Return visa)
 • ویزای 444 استرالیا (Special Category visa)
 • Special Purpose visa
 • ویزای 405 استرالیا (Investor Retirement visa)
 • ویزای 808 استرالیا (Confirmatory (Residence) visa)

برای ورود یا اقامت در کشور استرالیا بیش از صد نوع ویزا وجود دارد که مسافر باید با توجه به هدف خود از سفر یکی از آنها را انتخاب کند در مقالات آینده سعی میشود مواردی که بیشتر مورد استفاده است را با جزئیات بیشتر ارائه نماییم.

مقالات مرتبط را دنبال کنید

پیمایش به بالا